Kontakt

 • KONTAKT

  Rada Európy

  Rada Európy je lídrom medzi organizáciami na ochranu ľudských práv na európskom kontinente. Pozostáva zo 47 členských štátov vrátane 28 členských štátov Európskej únie. Všetky členské štáty Rady Európy sa hlásia k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktorého podstatou je ochrana ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Dozor nad implementáciou Dohovoru v členských štátoch má Európsky súd pre ľudské práva.

  Rada Europy
 • Centrum expertizy
  KONTAKT

  Centrum expertízy

  Centrum expertízy pre reformu miestnej samosprávy založila Rada Európy v roku 2006. Jeho cieľom je propagovať princípy dobrej správy vecí verejných prostredníctvom služieb právnej pomoci, poradenstva v oblasti politiky a budovania kapacít, poskytovaných úradom verejnej správy. V repertoári centra je v súčasnosti približne 20 nástrojov na budovanie kapacít, ktoré sa inšpirujú príslušnými európskymi normami a príkladmi dobrej praxe. Tieto nástroje slúžia na podporu a hodnotenie kapacít miestnych úradov v súvislosti s Dvanástimi princípmi dobrej správy vecí verejných. Prepojenie s medzivládnym Výborom pre demokraciu a verejnú správu (CDDG) Rady Európy centru umožňuje kontakt s predstaviteľmi vlád 47 členských štátov a prístup k veľkej zásobárni poznatkov a expertízy v oblasti reforiem verejnej správy.

 • KONTAKT

  Dobrý úradník

  Občianske združenie Dobrý úradník tvorí skupina úradníkov, ktorým záleží na kvalitnom a etickom fungovaní verejnej správy. Nechcú byť pohltení systémom a proaktívne pristupujú k jeho zlepšeniu.

  Dobry uradnik